poniedziałek, 09 styczeń 2017 11:37

Podsumowanie zrealizowanych przedsięwzięć i przedstawienie planowanych działań w ramach LSR

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” realizowało w 2016 roku następujące zadania:

Najważniejszym zadaniem zrealizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Razem na Piaskowcu” było podpisanie w dniu 21 kwietnia 2016 r Umowy Ramowej z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego oraz w dniu 27 czerwca 2016 r podpisanie Umowy o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego


Budżet całkowity na realizację LSR wynosi 6 300 000 zł
•    Środki przeznaczone na tworzenie miejsc pracy: 3 150 000 zł
•    Środki przeznaczone na rozwój infrastruktury: 1 755 000 zł
•    Projekty grantowe: 1 295 000 zł
•    Projekty własne: 100 000 zł
Koszty bieżące: 1 485 000 zł
Są to koszty na cały okres programowania.

•    Stowarzyszenie ogłosiło w dniach 17.10.2016 r do 31.10.2016 r nabór wniosków dla osób podejmujących działalność gospodarczą na kwotę 630 000 zł
Premia na podejmowanie działalności gospodarczej wynosiła       70 000 zł (wypłacana w dwóch etapach: 80 % po podpisaniu umowy z SW i 20 % po złożeniu wniosku o płatność). Beneficjentami mogły być osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru LSR). Na ten cel wpłynęło 15 wniosków z czego 13 wniosków podlegało ocenie Radzie Programowej Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu. Ostatecznie zostało wybranych 9 wniosków które zdobyły najlepszą punktację.

•    W dniach od 17.10.2016 r do dnia 31.10.2016r  został ogłoszony również naborów związany z rozwojem istniejących przedsiębiorstw na kwotę 945 000 zł
Pomoc przyznawana była w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosiła 250 tys. zł, przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy, lub:  w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 280 tys. zł, przy założeniu utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeżeniem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych opisanych w LSR (osoby młode do 35 r.ż., osoby bezrobotne, osoby bez doświadczenia zawodowego i o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 55 +). Wpłynęło na ten nabór 15 wniosków. Z czego 12 wniosków podlegało ocenie Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu. Ostatecznie w limicie środków zmieściło się 5 z najlepszą punktacją zgodną z kryteriami wyboru operacji.

 W dniu 13 grudnia 2016 r wszystkie wnioski zostały przekazane do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.


Na rok 2017 r Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu planuje zrealizować projekty związane z rozwojem infrastruktury
•    Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.
•    W ramach Przedsięwzięcia wspierany będzie rozwój infrastruktury turystycznej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki, oraz rozwoju różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury. Realizowane będą szczególnie inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki edukacyjne, chodniki, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
•    Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST (czyli 63,63 % dofinansowania z EFRROW), a także NGO dla których poziom dofinansowania będzie wynosił 95 % kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota dofinansowania: 50 000 zł, maksymalna: 195 000 zł. Koszty kwalifikowane zgodne z rozporządzeniem MRiRW, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
Projekty grantowe
•    Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa (225 000 zł)
•    Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje (200 000 zł)
•    Inicjatywy na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (200 000 zł)
•    Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD (225 000 zł)
Poziom dofinansowania od 5 000 do 25 000 zł.
Projekty współpracy
•    Projekt Współpracy „Marsz po zdrowie” – budowa Parków Nordic Walking (oznakowanie tras, ustawienie odpowiednich tablic, uzyskanie certyfikatu tras, kampania promocyjna, zakup kijków, organizacja imprez) który już jest w trakcie ustaleń.
•    Projekt Współpracy ROWER+ - oznaczenie szlaków rowerowych w Gminie Mirzec i Gminie Skarżysko Kościelne, wydanie map z oznaczonymi szlakami, organizacja rajdów promujących szlaki oznaczone w całym Stowarzyszeniu.                                
Projekty własne LGD
                     Promocja działalności gospodarczej związanej z produktami lokalnymi:
•    W ramach projektu własnego Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” będzie promować produkty tradycyjne i lokalne. Będzie dążyć do tego by produkty, które funkcjonują w świadomości mieszkańców obszaru LSR jako tradycyjne, zostały wpisane na marszałkowską listę produktów tradycyjnych (10 produktów). Zaplanowana jest także promocja tych produktów nie tylko na obszarze LSR, ale także w całym województwie świętokrzyskim i mazowieckim
•    Koszt operacji 55 000 zł


Uczestnictwo w szkoleniach pracowników oraz członków organów LGD
    Zasady wdrażania LSR 2014-2020, czerwiec 2016 r
    Biznes plan dla operacji w ramach LSR wrzesień 2016 r
    Zasady wdrażania, ewaluacji i monitoringu w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – wrzesień 2016 r
    Ochrona danych osobowych listopad 2016 r
    Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach LSR  październik 2016 r
    Efektywna realizacja zadań i celów, październik 2016 r
    Szkolenie z zakresu udzielania zamówień publicznych, październik 2016 r.
    Konferencja Podejście Leader w Polsce – grudzień 2016 r

Czytany 4415 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 styczeń 2017 11:39