Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

TERMIN ZAŁATWIENIA:

 • zgłoszenie przez zainteresowane osoby w wyznaczonych i ogłoszonych przez gminę terminach,
 • oczekiwanie na medale z Kancelarii Prezydenta RP trwa od 6 do 8 miesięcy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:

 • Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zamieszkania jubilatów,
 • Nie zawsze jest to usc, w którym zawarte zostało małżeństwo,
 • zgłoszenia można dokonać drogą korespondencyjną lub telefonicznie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek zawierający numery PESEL jubilatów,
 • dokumenty stwierdzające tożsamość jubilatów,
 • małżeństwa jubilatów, nie dotyczy osób, których akty małżeństwa zostały sporządzone w tutejszym usc.

WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY:

 • weryfikacja danych, sporządzenie wykazu jubilatów przez kierownika usc i przekazanie do Wojewody,
 • pisemne powiadomienie jubilatów o terminie i miejscu uroczystości,
 • uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego tzw. „Złotych Godów” połączona             z wręczeniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbywa się zazwyczaj w lokalu usc,
 • w zależności od zastosowanego scenariusza - wygłaszane jest uroczyste przemówienie kierownika usc. skierowane do jubilatów, uroczyste podziękowanie jubilatom za długoletnie pożycie, gratulacje od osób wręczających odznakę, uroczyste toasty i życzenia oraz występy artystyczne,
 • Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP mogą wręczyć: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • akt wręczenia odznak, orderów i odznaczeń, dokonywany w imieniu Prezydenta, poprzedzony jest wypowiedzeniem formuły "W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam ...",
 • w przypadku niemożności przybycia jubilatów na uroczystość, kierownik usc osobiście udaje się w danym dniu do mieszkania jubilatów, celem wręczenia medali,
 • w przypadku zgonu jednego z jubilatów po dacie przyznania odznaczenia przez Prezydenta RP, obydwa odznaczenia zostają wręczone pozostałemu przy życiu małżonkowi, w innym przypadku zostają zwrócone do Kancelarii Prezydenta RP,
 • jubilaci mogą otrzymać ponadto: pamiątkowy dokument, legitymacje oraz wiązanki kwiatów.

WYMAGANE OPŁATY:

 • Organizacja uroczystości jubileuszowych nie podlega opłacie skarbowej. Koszt uroczystości pokrywa gmina.

OKOLICZNOŚCI:

 • Długoletnie pożycie małżeńskie w jednym związku małżeńskim trwa nieprzerwanie ponad 50 lat.

Osoby przedstawione do odznaczenia w imieniu Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie muszą spełniać warunek niekaralności.

Podstawa prawna

Art. 19 i art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach  i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, ze zm.),

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

REJESTRACJA ZGONU W USC MIEJSCA ZDARZENIA, OSOBIŚCIE

TERMIN ZAŁATWIENIA:

 • do 3 dni od daty zgonu,

 • do 24 godzin, jeśli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:

 • urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zgonu,

 • w przypadku, gdy miejsca zgonu nie można ustalić, to właściwy do przyjęcia zgłoszenia jest urząd stanu cywilnego:

  • miejsca znalezienia zwłok,

  • miejsca wyniesienia zwłok ze środka komunikacji, jeśli zgon nastąpił podczas podróży.

 • Jeżeli żadna z osób zobowiązanych do zgłoszenia zgonu nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości usc, zgłoszenia zgonu można dokonać w usc lub miejsca pochówku osoby zmarłej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • karta zgonu wydana przez lekarza,

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon (dowód osobisty lub paszport),

 • dowód osobisty osoby zmarłej,

 • paszport osoby zmarłej (jeśli jest dostępny),

 • książeczka wojskowa osoby zmarłej (jeśli jest dostępna),

 • dowód osobisty współmałżonka, jeśli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim,

 • urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej, jeśli są dostępne.,

 • Osoba zobowiązana do zgłoszenia zgonu może działać przez , chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY:

 • osobiste stawienie się osoby zobowiązanej do zgłoszenia zgonu w usc,

 • sporządzenie aktu zgonu,

 • unieważnienie dowodu osobistego (przekazany do biura dowodów lub zwrócony rodzinie),

 • zwrot książeczki wojskowej i paszportu osoby zmarłej - do właściwego organu,

 • podpisanie aktu zgonu przez zgłaszającego i kierownika usc,

 • wydanie odpisów skróconych aktu zgonu w 3 egzemplarzach.

WYMAGANE OPŁATY: rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

Okoliczności:

 • jeżeli zgon nastąpił poza szpitalem, należy zawiadomić lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia ratunkowego - w przypadkach nagłych,

 • podstawą do zawiadomienia zakładu pogrzebowego jest karta zgonu, lub inny dokument stwierdzający zgon,

 • karta zgonu stanowi podstawę do przekazania pełnomocnictwa zakładowi pogrzebowemu.

  Podstawa prawna

 • Art. 64 – 65 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, ze zm.),

 • Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

URODZENIE DZIECKA, REJESTRACJA OSOBIŚCIE

 • TERMIN ZAŁATWIENIA: 14 dni od daty urodzenia dziecka.

 • MIEJSCE ZAŁATWIENIA: urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia dziecka.

 • Jeżeli żadne z rodziców dziecka nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości usc, zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać w usc rodziców lub jednego z nich.

 • WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez placówkę służby zdrowia,

 • dokumenty stwierdzające tożsamość rodziców (dowód osobisty lub paszport),

 • małżeństwa rodziców, wydany przez usc, który sporządził akt.

 • Nie jest wymagany odpis skrócony aktu sporządzonego w tym samym usc.

 • WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY:

 • osobiste stawienie się matki lub ojca w usc,

 • oświadczenie ustne rodziców o dla dziecka,

 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka, wynika z aktu małżeństwa rodziców,

 • podpisanie aktu urodzenia dziecka przez zgłaszającego i kierownika usc,

 • wydanie odpisów skróconych aktu urodzenia w 3 egzemplarzach.

 • Strona może działać przez , chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

 • WYMAGANE OPŁATY

 • Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.

  OKOLICZNOŚCI:

 • Rodzice dziecka lub matka dziecka są obywatelami Polski,

 • Dziecko urodziło się w placówce służby zdrowia,

 • Zgłoszenie w usc właściwym dla miejsca urodzenia,

 • Rodzice dziecka są małżeństwem

 • Przy rejestracji dziecka obecni są ojciec, matka lub oboje rodziców.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art.40,41 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, ze zm.),

 • Art. 62, 88, 89(1)u stawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.),

 • Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ZAPEWNIENIE O NIEISTNIENIU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA TERMIN ZAŁATWIENIA: nie później niż 1 miesiąc przed planowanym dniem ślubu, należy złożyć pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Kierownik usc może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez strony wraz z uzasadnieniem.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA: złożenie pisemnych zapewnień może nastąpić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość osób, zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów) - dowód osobisty lub paszport albo inne wymagane w przypadku planowanego związku ,

 • aktów urodzenia nupturientów, wydane przez usc, który sporządził akty,

 • Nie jest wymagany odpis skrócony aktu urodzenia nupturienta sporządzony w tym samym usc, w którym zostały złożone zapewnienia.,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która nie osiągnęła przepisanego prawem wieku - z określonym mężczyzną, który ukończył osiemnaście lat.

WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY:

 • ustalenie obywatelstwa i tożsamości nupturientów na podstawie przedstawionych dokumentów,

 • sprawdzenie przez kierownika usc, czy spełnione są w przypadku nupturientów przesłanki wymagane przepisami k.r.o., dotyczące zawierania małżeństw,

 • nupturienci ustalają nazwiska noszone po zawarciu małżeństwa przez męża, żonę i dzieci,

 • nupturienci w obecności kierownika usc podpisują zapewnienia o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i oświadczenia o nazwiskach - jakie będą nosić po zawarciu małżeństwa, oraz dzieci, zrodzone z tego związku,

 • ustalenie daty, godziny oraz miejsca złożenia przez nupturientów oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński, może nastąpić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

Kierownik usc nie może odmówić przyjęcia zapewnienia, ponieważ jest ono oświadczeniem osoby, że nie znane jej są przeszkody prawne do zawarcia małżeństwa, określone w art. 10-15 Kriop.

WYMAGANE OPŁATY:

 • złożenie zapewnienia nie podlega opłacie skarbowej,

 • opłata skarbowa od decyzji o skrócenie ustawowego terminu 39,00 zł.

OKOLICZNOŚCI:

Planowane zawarcie małżeństwa przed polskim kierownikiem usc.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, ze zm.),

Art. 4, 10- 15; art. 25; art. 88 § 1 i 88 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.),

 • Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).

SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W USC

TERMIN ZAŁATWIENIA: niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA: urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zawarcia związku małżeńskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY: podpisany projekt aktu małżeństwa.

WYMAGANE CZYNNOŚCI I UZYSKANE DOKUMENTY:

 • sporządzenie aktu małżeństwa, czyli nadanie numeru w księdze aktów małżeństwa,

 • skróconych lub wielojęzycznych aktu małżeństwa w 3 egzemplarzach.

WYMAGANE OPŁATY:

 • opłata za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł.

 • opłata nie jest pobierana za 3 pierwsze egzemplarze odpisów skróconych aktu małżeństwa.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Kierownik: mgr Dorota Mańko

Adres:
26-503 Mirów
Mirów Stary 27
Telefony: 048/6283889
Kierownik USC: 048/6283889 wew.18
Fax: 048/6283889

URZĄD STANU CYWILNEGO symbol akt USC

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności :

 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,

 2. Prowadzenie aktów zbiorowych w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów,

 3. Sporządzanie statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów

 4. Dokonywanie wzmianek na aktach stanu cywilnego,

 5. Transkrypcja aktów stanu cywilnego,

 6. Dokonywanie sprostowań w aktach stanu cywilnego,

 7. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego lub zaświadczeń,

 8. Ustalanie i odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego,

 9. Uzupełnianie treści aktu stanu cywilnego,

 10. Unieważnianie treści aktu stanu cywilnego,

 11. Powiadamianie właściwego biura ewidencji ludności o fakcie urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa lub zgonu oraz innych zmianach,

 12. Przyjmowanie zapewnień o zamiarze wstąpienia w związek małżeński,

 13. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński podczas uroczystości ślubnych,

 14. Wydawanie zaświadczeń dla nupturientów pragnących zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem prawnym,

 15. Przyjmowanie jednostronnych oświadczeń celem wydania zaświadczenia zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

 16. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

 17. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka urodzonego i poczętego,

 18. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

 19. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu wyczekiwania,

 20. Orzekanie w sprawie zmiany imion i nazwisk oraz ustalanie brzmienia i zasad pisowni imion i nazwisk,

 21. Organizowanie i prowadzenie uroczystości 50-lecia Pożycia Małżeńskiego,

 22. organizowanie i prowadzenie uroczystości 100-lecia urodzin mieszkańców gminy,

 23. Pobieranie opłaty skarbowej z zakresu działań wykonywanych przez USC,

26.Obsługa dowodów osobistych