Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 993 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  2013 poz. 267);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475);
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r. poz. 1480)

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz „ zgłoszenie pobytu stałego”

Opcjonalnie - Zaświadczenie potwierdzające wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego,

 1. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania na pobyt stały zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia kartę pobytu obywatela UE, a członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt.
 2. Do wglądu:

-           dowód osobisty osoby meldującej się

-           dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( budynku )

-           pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika jeżeli reprezentuje on osobę, która chce dokonać zameldowania

Cudzoziemcy

 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca,
 2. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego (EFTA) lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej jest obowiązany zameldować w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca,
 3. Cudzoziemiec nie wymieniony w pkt 1 i 2 przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego do 3 miesięcy lub trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej  w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni,
 4. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy dokonują zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące zgłaszają dane wymagane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub w przypadku braku zaświadczenia składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez obecnego właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

W przypadku nowo wybudowanego budynku, do zameldowania należy przedstawić zaświadczenie/ zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego budynku (Wydział Spraw Gospodarczych).

Uwagi:

Osoba niepełnoletnia nie posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przy zameldowaniu przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.

Małoletnie dziecko może być zameldowane w miejscu zamieszkania jednego z rodziców u którego faktycznie przebywa lub zgodnie z orzeczeniem sądu.

Zameldowania w miejscu pobytu stałego należy dokonać najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Mirów, Referat Spraw Obywatelskich

Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary,

I piętro, pok. nr 4

tel. 48 6283889 w. 17

Termin załatwienia sprawy

Od ręki

Forma załatwienia sprawy

Rejestracja w ewidencji oraz wydanie potwierdzenia zameldowania ważnego przez 2 miesiące od daty wystawienia

Tryb odwoławczy

Nie występuje

Opłaty

Nie ma opłaty

Pobierz formularz - Zgłoszenie - zameldowanie na pobyt stały