Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Urząd Gminy Mirów
Referat Spraw Obywatelskich
I piętro pokój nr 10
tel. 48 6283889 w. 17

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej organem zezwalającym.

Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3. zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
4. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594)

Opłaty

1. Opłata za wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
a) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
b) 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
c) 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Opłata za korzystanie z zezwoleń w latach następnych, objętych zezwoleniem oraz dla przedsiębiorców kontynuujących działalność uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłaty te podwyższa się jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
a) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów
w roku poprzednim
b) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
c) 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

3. W przypadku, kiedy wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej wymienionych kwot przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.

Sposób wniesienia opłaty:

Przedsiębiorcy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach:
I rata         - do 31 stycznia,
II rata         - do 31 maja,
III rata     - do 30 września danego roku kalendarzowego
do kasy w Urzędzie Gminy Mirów lub na rachunek bankowy 91 9115 0002 0000 0101 5189 0004

4. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim,
są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Biorąc pod uwagę art. 12a i 12b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), przedsiębiorca, który nie dotrzymał terminu określonego art. 111 ust. 4 w sprawie złożenia oświadczenia
o wartości sprzedaży, ma możliwość w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, przedłożenia organowi gminy przedmiotowego oświadczenia z jednoczesnym dokonaniem wpłaty wraz
z dodatkową opłatą w wysokości 30% należnej kwoty.

Zgodnie z art. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), gdy przedsiębiorca, nie dokona opłaty zawartej w art. 111 ust. 2 i 5 w czasie określonym
art. 111 ust. 7, ma możliwość w terminie 30 dni od dnia upływu terminu, dokonania opłaty właściwej raty powiększonej o 30% należnej kwoty.


JEDNORAZOWE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 2 dni.

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2.    Pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
3.        Pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany  punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
4.        Szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
5.        Kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty
za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Mirów).

Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenia, wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy Mirów numer rachunku bankowego 91 9115 0002 0000 0101 5189 0004 lub w kasie Urzędu Gminy Mirów przed wydaniem zezwolenia wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1.    Na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych
i domów studenckich,
2.    Na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
3.    W miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
4.    W środkach i obiektach komunikacji publicznej,
5.    W obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ


Zezwolenie wydaje się wyłącznie przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć na okres o dwóch lat. Na podstawie  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć może się odbywać,  zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,  sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez  masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona  sprzedaż napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu.

Wymagane dokumenty :

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć,
2.    W przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
1.     525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2.    525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3.    2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorcy   prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia)