Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wojciech Ćwierz - kierownik

tel. 486283889 w.16

Wiesław Groszkowski

Iwona Pajek

Anita Napora

Wacław Napora


SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIRÓW

Wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami nastąpiła z dniem 1 lipca 2013 roku. Zmiana zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) nakazuje wszystkim mieszkańcom udział w systemie. Niedostosowanie się do tego obowiązku podlega karze (art. 54 i 56 Kodek Karny Skarbowy).

W dniu 30 kwiecień 2015 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następujące uchwały dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

  1. Nr VII/30/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
  2. Nr VII/31/2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Nr VII/32/2015 w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa.

W dniu 25 styczeń 2016 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następującą uchwałę dotyczącą wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

  1. Nr XV/81/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirów.

W dniu 24 luty 2016 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następujące uchwały dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

  1. Nr XVI/89/2016 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług z w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  2. Nr XVI/90/2016 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W dniu 22 marzec 2016 roku Rada Gminy w Mirowie podjęła następujące uchwały dotyczące wdrożenia nowego systemu gospodarki opadami komunalnymi:

  1. Nr XVII/98/2016 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  2. Nr XVII/99/2016 roku w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Deklaracje

Opłata za wywóz odpadów obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Mirów. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych. Każda zmiana w liczbie osób zamieszkujących nieruchomość lub wielkości pojemników należy zgłosić za pomocą deklaracji w terminie 14 dni od jej zaistnienia. Deklaracje należy składać do urzędu gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26- 503 Mirów Stary, pokój 17, za pomocą poczty lub środków komunikacji elektronicznej.

Opłaty

 

Właściciele nieruchomości deklarują wysokość opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami w deklaracji dostarczonej do Urzędu Gminy. Wyliczenie opłat dokonuje się na podstawie stawek opłat przyjętych uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 kwietnia 2015r.    W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłatę oblicza się za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wysokość opłaty uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to zespół spokrewnionych i niespokrewnionych, razem mieszkających wspólnie się utrzymujących lub jedna osoba utrzymującą się samodzielnie. Miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami segregowanymi komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego w wysokości                         6,00 zł

- dwuosobowego w wysokości                         12,00 zł

- trzyosobowego w wysokości                           18,00 zł

- czteroosobowego w wysokości                         22,00 zł

- pięcioosobowego w wysokości                         24,00 zł

- sześcioosobowego w wysokości                       25,00 zł

- siedmioosobowego w wysokości                     26,00 zł

- ośmioosobowego w wysokości                         27,00 zł

- dziewięcioosobowego i więcej w wysokości   28,00 zł.

Miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami niesegregowanymi komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego:

- jednoosobowego w wysokości                        12,00 zł

- dwuosobowego w wysokości                           21,00 zł

- trzyosobowego w wysokości                            27,00 zł

- czteroosobowego w wysokości                       31,00 zł

- pięcioosobowego w wysokości                       33,00 zł

- sześcioosobowego w wysokości                     34,00 zł

- siedmioosobowego w wysokości                   35,00 zł

- ośmioosobowego w wysokości                       36,00 zł

- dziewięcioosobowego i więcej w wysokości   37,00 zł

Wysokość stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych jeżeli odpady zbierane są w sposób segregowany wynosi:

-   120 l -   15,00 zł

-   240 l -   30,00 zł

- 1100 l -   100,00zł

Wysokość stawki opłaty za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych jeżeli odpady zbierane są w sposób niesegregowany wynosi:

-   120 l -   26,00 zł

-   240 l -   52,00 zł

- 1100 l -   150,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać w terminach:

-   za I kwartał do 15 marzec danego roku

-   za II kwartał do 15 maj danego roku

-   za III kwartał do 15 wrzesień danego roku

-   za IV kwartał do 15 listopad danego roku

Opłaty należy dokonywać u sołtysa, w kasie Urzędu lub przelewem na konto.

Wszyscy mieszkańcy gminy są zobowiązani do selektywnego zbierania oraz gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirów z dnia 25 styczeń 2016 roku.

Selektywnej zbiórce odpadów podlegają następujące frakcje odpadów, które powstają na nieruchomości w związku z bytowaniem ludzi:

a) odpady biodegradowalne

b) tworzywa sztuczne i metal

c) makulatura i tekstylia

d) szkło

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

f) wielkogabarytowe nie mieszczące się w pojemnikach i workach np.: meble

g) zużyte opony

h) przeterminowane leki i chemikalia

i) zużyte baterie i akumulatory

j) popiół

Odpady ulegające biodegradacji i zielone mogą być gromadzone w przydomowych kompostownikach.

Odpady od pozycji a) – d) będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z harmonogramem przynajmniej raz w miesiącu, pozostałe odpady przynajmniej raz na pół roku. Pozostałe odpady będą zbierane w utworzonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK.

Do selektywnej zbiórki odpadów należy stosować następujące rodzaje oraz kolory worków i pojemników:

Żółty – odpady biodegradowalne

Niebieski – tworzywa sztuczne i metal

Biały – makulatura i tekstylia

Zielony - szkło

Czarny – odpady pozostałe po wydzieleniu surowców wtórnych