Urząd Gminy Mirów informuje, że zgodnie z art. 9u ust. 1 i 2  ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) na terenie Gminy Mirów będą przeprowadzane planowe KONTROLE przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Mirów

Kontrole rozpoczną się w listopadzie i zakończą się w grudniu 2023 r. zgodnie z Planem Kontroli.

Podczas kontroli sprawdzane będzie w szczególności:

1) urządzenia grzewcze (w szczególności kocioł piec, kominek), w zakresie klasy kotła (zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe).

2) najbliższe otoczenie urządzenia grzewczego oraz jego otoczenie, w szczególności w zakresie obecności odpadów,

3) paliwo do celów grzewczych:

— zawartość pomieszczenia stanowiącego skład opału,
— dokumenty potwierdzające zakup paliwa do celów grzewczych i jego zgodność z uchwałą Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 T. OZ. 9600) (świadectwo jakości paliwa stałego), oraz uchwała Nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 5147)

4) dokumentacja potwierdzająca zgodność urządzenia grzewczego z uchwatą Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600) oraz uchwała Nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 5147). Informacje dotyczące Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego oraz plan kontroli znajdują się w załącznikach w materiałach do pobrania.

Załączniki:

  1. Plan kontroli
  2. Podstawowe informacje o uchwale antysmogowej.
  3. Ulotka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – „Zdrowsze Mazowsze”
  4. Ulotka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – „Nie karm smogu”