Urząd Gminy Mirów informuje, że zgodnie z wymogami art. 6 ust. 5a, 5aa i 5ab ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) na terenie Gminy Mirów będą przeprowadzane KONTROLE nieruchomości wyposażonych w ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE i PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW.

Kontrole rozpoczną się w listopadzie 2023 r. i dotyczą roku 2023 oraz roku 2024 zgodnie z Planem Kontroli.

Podczas kontroli na wezwanie sprawdzane będzie w szczególności:

1) czy nieruchomość podłączona jest do kanalizacji zbiorczej lub wyposażona w zbiornik  bezodpływowy  na  nieczystości  ciekłe  lub   w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,

2) czy właściciele nieruchomości zawarli z uprawnionym podmiotem umowy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

2) czy częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków jest zgodna zapisem § 13 pkt 7  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirów przyjętego uchwałą Rady Gminy Mirów nr XLIII/245/2023 z dnia 24 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje wraz planem kontroli znajdują się w załącznikach w materiałach do pobrania.

Urząd Gminy informuje ponadto, że art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy nakłada na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z powyższym każdy właściciel lub zarządca nieruchomości z terenu gminy Mirów jest zobowiązany zgłosić do Urzędu Gminy Mirów informacje o zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków przyłączonych do budynku – na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta gminy Mirów nr 61/2023 z dnia 31.10.2023 r.

Załączniki:

  1. Wykaz podmiotów uprawnionych, z którymi mieszkańcy Gminy mogą (i powinni) zawierać umowy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych tj. którym Wójt gminy Mirów wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie takiej działalności.
  2. Wzór zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
  3. Plan kontroli w zakresie pozbywania się  przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych w roku 2023/2024.