Rok 2023  w gminie Mirów upływa pod znakiem wielu inwestycji – w tym w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć z tego zakresu stanowi zadanie pn. „Rozbudowa oraz modernizacja gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mirów” w  ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, którego realizacja była możliwa dzięki  wsparciu finansowemu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z zawartą umową Województwo Mazowieckie przeznaczyło na ten cel 60% kosztów kwalifikowanych, w formie dotacji, której łączna wysokość wynosi 1 003 677,85 zł.

Aktualnie Beneficjent zrealizował część I zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mirów Stary” za łączną kwotę 236 620,10 zł – protokół końcowy odbioru robót został podpisany w  marcu b.r.

Druga część zadania pn. „Modernizacja gminnego ujęcia wody w miejscowości Mirówek”, po unieważnionym w lipcu b.r.  postępowaniu przetargowym, jest przedmiotem kolejnego przetargu, opublikowanego w dniu 11 sierpnia 2023 r. Termin składania ofert upływa w dniu 28.08.2023 r.

Po zakończeniu całości zadania duża część Gminy będzie zasilana w wodę pitną z nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody w Mirówku na działce nr ewid. 44/5, rozbudowanej o 2 zbiorniki retencyjne, szczelny zbiornik odparowujący oraz niezbędną infrastrukturę techniczną wraz z przebudowanym budynkiem technologicznym.

loga rr