Zgromadzenia publiczne

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631 ).

Sposób zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

 1. pisemnie w Urzędzie Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary;
 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary;
 3. faksem na numer: 48 3067006
 4. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Treść zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia oraz wymagane dokumenty

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia   w przypadku jego wyznaczenia (w przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu); DRUK OŚWIADCZENIA
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Termin zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przez planowana datą zgromadzenia. 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia  o zgromadzeniu.

Decyzja o zakazie zgromadzenia:

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia,  jeżeli:

 1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje również organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie rtf 69.72 KB Roman Podgórski
Oświadczenie rtf 45.57 KB Roman Podgórski

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 05 maj 2021 08:48 Roman Podgórski
Artykuł został zmieniony. środa, 05 maj 2021 08:50 Roman Podgórski