Plik

Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_albo_warunkw_zabudowy 1

Pobierz

owiadczenie o zrzeczeniu si prawa wniesienia odwoania

Pobierz

wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Pobierz

wniosek o rozgraniczenie nieruchomoci p

Pobierz

wniosek o ustalenie numeru porzdkowego

Pobierz

wniosek o ustanowienie suebnoci przesyu

Pobierz

wniosek o wydanie opinii o zgodnoci proponowanego podziau w oparciu o decyzj o warunkach zabudowy 1

Pobierz

wniosek o wydanie zawiadczenia o przeznaczeniu dziaki

Pobierz

wniosek o wydanie zawiadczenia o rewitalizacji

Pobierz

wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacj w pasie drogowym urzdze infrasrtuktury technicznej

Pobierz

wniosek o wydanie zezwolenia na zajcie pasa drogowego w celu umieszczenia urzdzenia w pasie drogowym

Pobierz

wniosek o wydanie zezwolenia na zajcie pasa drogowego

Pobierz

wniosek o wydanie zgody na lokalizacj lub przebudow zjazdu

Pobierz

wniosek o wyznaczenie linii ogrodzenia

Pobierz

wniosek o zajcie pasa drogowego spowodowane awari

Pobierz

wniosek o zatwierdzenie podziau nieruchomoci 1

Pobierz

wniosek o zatwierdzenie podziau nieruchomoci w trybie art93 ust 2a ugn 1

Pobierz

wniosek o zmian decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Pobierz