1 427 539,12 zł to kwota jaką Gmin Mirów otrzymała z państwowego funduszu celowego  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II”.

Dofinansowaniem objęta jest inwestycja polegająca na  przebudowie drogi gminnej na odcinku 805 m w istniejącym pasie drogowym. Na przebudowywanym odcinku drogi zostanie ułożona nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni 5,05 m oraz chodnik po prawej stronie jezdni   z kostki betonowej o szerokości 2,0 m. Po lewej stronie wykonane zostaną pobocza o szerokości 1,0 m utwardzone kruszywem. Zjazdy na posesje po obu stronach drogi zostaną wybudowane z kostki betonowej, natomiast odprowadzenie wód opadowych z jezdni i chodników nastąpi poprzez spadki podłużne i poprzeczne  do rowów. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 069 341,60 zł.

loga droga