Wójt Gminy Mirów przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2022 r. upływa termin do:

1.  Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

2.  Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedmiotowej wpłaty należy dokonać:

- bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Mirów ( poniedziałek, środa, piątek do godz. 13.00)- przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział Radom Filia Mirów      91 9115 0002 0000 0101 5189 0004

Dodatkowe informacje:

  1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm. ).
     
  1. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. opłaty  w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem  o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych znajduje się do pobrania w zakładce: Pliki do pobrania/Wnioski/Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.