Rejestr Działalności Regulowanej

Urząd Gminy Mirów informuje, że posiada zawartą umowę na odbiór padłych zwierząt gospodarskich i bezdomnych z Przedsiębiorstwem ‘JASTA” Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Padłych Zwierząt, Danielów 5, 97-360 Kamieńsk.

 

Telefon kontaktowy:
Radom
48-364-21-79
695 588 946

 

W momencie zgłoszenia prosimy o przygotowanie następujących danych:
Imię i nazwisko/nazwa producenta rolnego, Regon/jeśli posiada/NIP.PESEL
Adres, gmina, powiat, województwo
Informacji czy zgłaszający jest rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu przepisów o
podatku od towarów i usług/lub jest płatnikiem podatku od towarów usług VAT
Numer gospodarka, numer stada
Numer kolczyk (przeżuwacze), trzoda chlewna
Paszport (konie, przeżuwacze)
Wiek zwierzęcia (w miesiącach)
Data padnięcia
Orientacyjna waga zwierzęcia
Wszelkie informacje ułatwiające dojazd do gospodarstwa

 

Jednocześnie informujemy, aby w chwili odbioru, padła sztuka znajdowała się w miejscu umożliwiającym dogodny dojazd i załadunek na samochód ciężarowy.