Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne stanowisko: Osoba do pomocy opiekuna dziecięcego oraz utrzymania czystości w Gminnym Żłobku w Mirowie. Szczegóły przedstawoono w załącznikach.

 

Dofinansowanie dla Gminy Mirów na wykonanie zadania pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mirów w roku 2020”

 

W dniu 6 lipca 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy WFOŚiGW - reprezentowanym przez Z-cę Prezesa - Kamilę Mokrzycką i Pełnomocnika - Grzegorza Olczyka, a Gminą Mirów - reprezentowaną przez Wójta Artura Siwiorka oraz Skarbnik Gminy Iwonę Kilianek.

Urząd Gminy Mirów informuje, że w związku z wystąpieniem od 18 do 23 czerwca 2020 roku na terenie województwa mazowieckiego deszczu nawalnego przyjmowane będą wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

Termin składania wniosków upływa 17 lipca 2020 r.

Rolnicy ubiegający się o szacowanie strat proszeni są o dołączenie:

-kopii uzupełnionych wniosków składanych do ARiMR o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok

-kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada/ paszporty

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Wójt Gminy Mirów ogłasza rekrutację dzieci do Żłobka Gminnego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.

W celach rekrutacyjnych należy dostarczyć do Urzędu Gminy Mirów  do dnia 14 lipca 2020 roku następujące dokumenty:

Dobiega końca budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym. Roboty są wykonywane przez pracowników Urzędu Gminy Mirów. Docelowo powstanie kilka nowych miejsc parkingowych, poprawi się również estetyka przestrzeni wokół obiektu.

W minioną środę 26.06.2020 r. Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek podpisał trzy umowy na dofinansowanie gminnych projektów.

W radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Już wiemy, że do kasy gminnej trafi 20.000,00 zł. na termomodernizację siedziby OSP Rogów.

 

W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
za 2020 rok.

Rolnikom, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, zostało już niewiele czasu na złożenie dokumentów w biurach powiatowych ARiMR. Można je także przekazać
za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.